۱۳۸۹ اسفند ۱۶, دوشنبه

167 - یاور همیشه مومن

هر کسی

- همرزمی

- همخشمی

- همرنجی ، دارد .

هر کسی

- همبزمی

- همدستی

- همگنجی ، دارد .

آنکه با تو "همرزم" است ،

- می خواهد :

با تو پیروز شود

- بر دشمن ،

آنکه با تو "همخشم" است ،

- می خواهد :

با تو فریاد کند :

- "حق با ماست" .

آنکه با تو "همرنج" است ،

- می داند

چه کسی رنج تو را می خواهد .

آنکه

- اما ،

- نیستی همبزمش

خون فرزند تو را

- می نوشد .

آنکه

- اما ،

- نیستی همگنجش

- می گوید :

رنج تو

- گنج من است

تو اگر

- تن خسته

من

- آبادم

تو اگر

- پا بسته

من

- آزادم .

آنکه "همگنج " تو باشد

- اما

- می پرسد :

" رنج تو

- گنج چه کس باید باشد

- جز تو ؟ "

رنج ما

- گنج که می باید باشد

جز ما ؟

تو

- سلاحی خواهی ساخت

از

- غرور و

- کینه

و به همرزمت
- خواهی گفت :

" رزممان

- پاینده

خشممان

- سوزنده

گنجمان

- آینده .

۱ نظر:

  1. ای بابا....!
    کجاست ان همرزم همبزم هم....!

    پاسخحذف

برای راحتی در ارسال نظر از فایرفاکس استفاده کنید