۱۳۸۸ اسفند ۷, جمعه

76 -قاعده ی یلمرون

- بیا دوتا قبل بگیلیم جفت هم
- نه الشاد نه... شب اول که نکیل و منکل اومدن چیکال کنیم؟
اگه مثل الان ل ل کنیم که می لینن لو سلمون
- لاس میگی، اون دنیا هم ک ی ل میخولیم

هل جا که دلست بود، از قاعده استفاده کنید

۲ نظر:

برای راحتی در ارسال نظر از فایرفاکس استفاده کنید